Laisvės dainos

Taika ir karas

Ei kilo, kilo

1. Ei, kilo kilo,
   O ir iškilo
 : Iš Gilijos miestužio
    Geltonasis laivužis. :
2. – Ei brolyt brolyt,
   Brolyti mano,
 : Katrun suksva laivužį,
   Kur žėgliuosva žėglužius? :
3. Ar ant jūračių,
    Ar ant maračių,
  : Ar ant didžio kiemužio,
    Kur aug mano mergužė? :
4. Nei ant jūračių,
    Nei ant maračių,
  : Tikt ant didžio kiemužio,
    Kur aug mano mergužė? :
5. Didžiam kiematy
    Į penktą butą,
  : Čion aug mano mergužė,
    Čia siuv man marškinužius. :
6. Siuva geltonai,
    Siuva raudonai,
  : Siuva žaliais šilkužiais
    Man jaunam marškinužius. :
7. – Ei, mergyt, mergyt,
    Kad įmanyčiau,
  : Nešiočiau ant rankužių,
    Paversčiau į žiedužį. :
8. – Ei bernyt, bernyt,
   Bernyti mano,
   Nešiok povos plunksnužę*
   Už juodos kepuružės,
   Ne mane ant rankužių,
   Paverstą į žiedužį.

Uliokim braliūkai

 1. Uliokim braliūkai švintaj Letuvėlaj
  Nežinam kų rasma svetimoj šalalaj.
 2. Nerasma tevelia anei matinėlas
  Nebus kam apšluosta gailias ašarėlas.
 3. Tin rasma kalnalius, pilkus akmenėlius,
  Tin mūsų braliūkų gailias ašarėlas.

Oi, lunkela, lunkela

 1. Oi lunkela lunkela, 2 k.
  Oi lunkela, žalioji pievela. 2 k.
 2. Oi, mas pjausim šienelį, 2 k.
  Oi, mas pjausim, berneli, šienelį. 2 k.
 3. Oi, mas josim Rygužėn, 2 k.
  Oi, mas josim, berneli, Rygužėn. 2 k.
 4. Slaunus miestas Rygužė, 2 k.
  Dar slaunesnis, berneli, Varšuva. 2 k.
 5. Stovi vaiskas kaip mūras, 2 k.
  Stovi vaiskas, berneli, kaip mūras. 2 k.
 6. Zvimb kulipkas kaip bites, 2 k.
  Zvimb kulipkas, berneli, kaip bites. 2 k.
 7. Krenta vaiskas kaip mūras, 2 k.
  Krenta vaiskas, berneli, kaip mūras. 2 k.
 8. Bėga kraujas kaip vanduo, 2 k.
  Bėga kraujas, berneli, kaip vanduo. 2 k.
 9. Laka šunes kaip levai, 2 k.
  Laka šunes, berneli, kaip levai. 2 k.

Vesi bajuora

 1. Vesi bajuora į vainą juojė,
  Mona bruoleli drauge viliuojė |:
 2. – Juok juok, bruoleli, juok, balondeli,
  bene prijuosi raita polkeli. |:
 3. – Juote prijuosu, ginte paginsu,
  Dievas da žino, ar basugrįšiu. |:
 4. Devynios kolkos pruo šalį lieki,
  vuo dešimtuoji galvelę kėrta. |:
 5. Kreta galvele kai kuopustelis,
  biega kraujelis kai Nemunelis. |:

Balnok, tėveli

 1. Balnok, tėveli, juodbėrį žirgelį |:
  O aš josiu, vajavosiu. |:
 2. Šviesus kardelis prie mano šalelės |:
  Jis švitravo per amželį. |:
 3. Marga šaudyklė į mano rankeles |:
  Išstrieliavo kai kiškelius. |:
 4. Ei, klausinėjo senoji močiutė |:
  – Ar parjosi sunytėli? |:
 5. – Joti išjosiu, ale neparjosiu |:
  Žino mano miels dievelis. |:
 6. Parbėg žirgužis, parneš mandieružę. |:
  Visą kraujais sutaškytą. |:
 7. Skalbkie, sesuže, mano mandieružę |:
  Savo graudžioms ašarėlėms. |:
 8. Džiovink, močiute, mano mandieružę |:
  Savo sunkiais atdusėliais. |:
 9. Kočiok, merguže, mano mandieružę |:
  Savo šauniausiais žodeliais. |:

Palydėk sesula

 1. Palydėk, sesula, jin žalių girelį,
  Ei, užkukuos gegulė, bus ramu širdelėj.
 2. Tai tu tadu grįši in tėvulio dvarų,
  Ei, o aš jaunas josiu jin karaliaus žemį.
 3. Tai duos man karalius langvuosius rūbelius,
  Ei, an mano petelių – aukštų mundūrėlį.
 4. An mano petelių – aukštų mundūrėlį,
  Ei, an mano galvelės – aukštų kaškietėlį.
 5. An mano rankelių – sunkių muškietėlį,
  Ei, prieg mano šalalai – šviesųjį kardelį.

Šimtų kartų artojėliu

 1. Šimtų kartų artojėliu langviau procavoti,
  Nei man jaunam bernužėliu in vainełį joci 2x
 2. Verkė senasai tėvulis ir sana motułė,
  Verkė jauna sasutėłė, mylima mergełė 2x
 3. – Vai, tėvuli, vai, motula, negraudzyk širdełės,
  Cik pavelyk man žirgelį būc mano draugeliu 2x
 4. Sudie jaunai sasutėlai paskucinį kartų,
  Palydėk, miela sasula, nor lig dvaro vartų 2x
 5. Kap aš jojau per kaimelį, ūlyčia skambėjo,
  Visas jaunas jaunimėlis mani palydėjo 2x
 6. Kap dajojau žalių girių, gegułė kukavo,
  O man, jaunam bernužėliu, vargelį rokavo 2x
 7. Kap dajojau karo laukų, sustojo žirgelis,
  Persimainė mano būdas, nubalo veideliai 2x
 8. Ir sustatė in pulkelį, visus surikiavo,
  Liepė imci sau šoblalas, joc su kamandyrium.
 9. Kai palaido iš armotos, žamełė drabėjo,
  Katrie puołė nuog žirgelių, ciej kraujuos gułėjo
 10. Niekas mūs, jaunų brolalių, dar nesigaiłėjo,
  Gal cik sanoji motułė vardelį minėjo

Svyruoj, linguoj paukštyčiai

 1. Svyruoj’, linguoj’ paukštyčiai
  Ant vynmedžių šakelių;
  Taip tu svyruosi,
  Taip tu linguosi
  Krygužėj’ tarp brolelių.
 2. Parjojo virš’ninkėlis,
  Parnešė krivuliuką;
  Tai graudžiai verkė
  Jauna mergelė
  Skaityd’ma krivuliuką.
 3. Seniai sakiau dukrytei:
  „Siūk’ broliui marškinėlius,
  Siūk’ marškinėlius,
  Rašyk’ raštelius,
  Įsiūk’ man pavardėlę.
 4. Žaliais baltais šilkeliais,
  Raudonais damastėliais,
  Ne tiek dygsnelių,
  Vingrių raštelių,
  Kiek graudžių ašarėlių.“
 5. „Tai tav, tai tav, sūnyti,
  Tėvužio neklausyti;
  Kad nenorėjai
  Nešiot dalgelį,
  Nešiok šviesų kardelį.”

Ir atliekė raibs paukštėlis

1. Ir atlėkė raibs paukštelis
   Iš karaliaus daržo,
: Ir nutūpė raibs paukštelis
   Į tėvužio dvarą. :
2. Ir parlėkė juodas varnas,
   Juodasis varnelis,
: Ir parnešė baltą ranką
   Ir aukso žiedelį. :
3. – Ei tu, varne, juodas varne,
   Juodasis varneli,
: Kur tu gavai baltą ranką
   Ir aukso žiedelį?
4. Už Kastryno, pas Kastryną
   Didžioj krygėj buvau,
: Čion aš gavau baltą ranką
   Ir aukso žiedelį. :
5. Ten ne viena mamužytė
    Sūnužio dejavo,
  : Ten ne viena sesužytė
    Brolužio raudavo. :
6. Kad ir rado, nepažino,
    Kraujuose gulėjo,
  : Subadyti, sutaškyti,
    Jųjų nepažino. :
7. Oi, Dėvuliau, Dėvulyčiau,
    Tai – mano žėdelis!
  : Negrįš mano bernyžytis!
    Krinta ašarėlės! :

Oi motin, motin

 1. Oi motin motin,
  Motinėle mano,
  Kodėl nepagimdei
  Mani akmeneliu?
 2. Kodėl nepagimdei
  Mani akmeneliu?
  Kodėl nepastatei
  Šalia vieškelelio?
 3. Tai aš būčiau matęs
  Kaip husarai joja,
  Kaip husarai joja,
  Daineles dainuoja.
 4. Tai aš būčiau matęs,
  Kaip husarai joja,
  O mūsų broliukai
  Varguose dejuoja.

Per Širvintėlės miestelį

 1. Per Širvintėlės miestelį
  Vyno upeliai tekėjo.
  Oi valioj valioj, Lietuva,
  Vyno upeliai tekėjo.
 2. Vyno upeliai tekėjo,
  Pulkas kareivėlių stovėjo.
  Oi valioj…
 3. Pulkas kareivėlių stovėjo,
  Su jaunom mergelėm kalbėjo.
  Oi valioj…
 4. Su jaunom mergelėm kalbėjo,
  Ir į karčemėlę vadino.
  Oi valioj…
 5. Ir į karčemėlę vadino,
  Už balto stalelio sodino.
  Oi valioj…
 6. Už balto stalelio sodino,
  Žaliuoju vyneliu girdino.
  Oi valioj…
 7. Žaliuoju vyneliu girdino,
  Aukselio žiedelį žadėjo.
  Oi valioj…
 8. Aukso žiedelį žadėjo,
  O pats į karužę išjojo.
  Oi valioj…

Išsivadavimo dainos

Sėk, sesute, žalią rūtą

 1. Sėk, sesute, žalią rūtą (x2)
  Sėk, sesute, žalią rūtą, kad Lietuva laisva būtų (x2)
 2. Sėk, sesute, ir gvazdiką (x2)
  Sėk, sesute, ir gvazdiką, kad neliktų bolševikų (x2)
 3. Sėk, sesute, ir bijūną (x2)
  Sėk, sesut, ir bijūną, kad nebūtų atėjūnų (x2)
 4. Sėk, sesute, žalią mėtą (x2)
  Sėk, sesute, žalią mėtą, kad Lietuva vis laimėtų (x2)

Kad ne auksinės vasaros

 1. Kad ne auksinės vasaros,
  Ne mėlynos vosilkos,
  Nebūtume atėję čia,
  Kur slenka dienos pilkos. 2×2
 2. Kur tas dulkėtas traukinys
  Taip toli nukeliavo,
  Prisimenu mamytę aš,
  Tas pievas, kur žaliavo. 2×2
 3. Prisimenu gimtinę aš,
  Jos mėlyną padangę.
  Ar dar sugrįšime kada
  Į Tėviškėlę brangią ? 2×2
 4. Ir vėl bus vasara graži,
  Žydės vėl skaisčios gėlės.
  Nušluostyk ašaras gailias,
  Jaunystę palydėjęs. 2×2
 5. Negaila tėtės nei mamos,
  Nei visko, ką turėjom.
  Tik gaila gaila Lietuvos,
  Kurią karštai mylėjom. 2×2
 6. Šalie gimtoji Lietuva,
  Ar tavęs nemylėjom,
  Bet kad neliks mums vietos čia,
  Mes niekad netikėjom. 2×2

Mėnulis tikras tėvas jo

 1. Mėnulis – tikras tėvas jo,
  Sesuo – dangaus žydrynė.
  Paukščių takais tu išskridai
  Gint pavergtos Tėvynės.
 2. Virš Lietuvos laikų nakčia
  Išskleidęs parašiutą,
  Tu nusileidai pušyne,
  Žaliam žaliam kaip rūta.
 3. O išdavikė drebulė
  Ilgai ilgai šlamėjo,
  Jos užliuliuotas užmigai,
  O priešas pastebėjo.
 4. Kol šovinių turėjai tu,
  Tu vis ir vis kovojai,
  Paskutiniuoju pats save
  Tėvynei paaukojai.
 5. Daugiau ereliai neskraidys
  Nei šilko parašiutai.
  Sesės, jei žinot kapą jo,
  Pasėkit daug daug rūtų.

Alyte

 1. Žygiuoja kareiviai
  Vora paskui vorą.
  Ginti brangią žemę,
  Šalį Lietuvos.
  Alyte!
  : Pulkas paukštelių,
  Margindami orą,
  Čiulba ir skraido
  Viršum jų galvos. :
 2. Sūnelis išeidams,
  Močiutę ramina,
  Prašo neliūdėti,
  Kolei jis sugrįš.
  Alyte!
  : Su dievu, močiute,
  Sudiev, sengalvėle,
  Gal pasimatysim
  Po žiaurios kovos. :
 3. Prie tėvelio kapo,
  Ten prie koplytėlės,
  Prisiekiau aš būti
  Sūnum Lietuvos.
  Alyte!
  : Kartą prisiekęs
  Daugel nekartosiu,
  Ginsiu brangią žemę,
  Šalį Lietuvos. :
 4. Neateis prie kapo
  Mylima mergaitė,
  Nekaišys kapelio
  Žydinčiom gėlėm.
  Alyte!
  : Aplankys kapelį
  Plieninės kulkelės
  Ramins mane jauną,
  Žemėj gulintį. :

Ir gyveno kartą partizanas

 1. Ir gyveno kartą partizanas,
  Jis – valdovas žaliųjų miškų. x2
  P. Per girias, per žalias
  Šiandieną čia, rytoj jau ten,
  Per girias, girias, girias žalias!
 2. Cit, neverki, miela mergužėle,
  Aš iš miško greitai sugrįšiu! x2
 3. O, jei grįšiu jaunas, nepražuvęs,
  Tai tave, gražuole, paimsiu. x2
 4. Ir gyvensim mes tada laimingai,
  Bus laisva Tėvynė Lietuva! x2

Pad. Vytautas Mačionis, g. 1932 m. Atažalyno k., Daugų vls., Alytaus aps. Nuo 1947 m. gyv. Vilniuje. Užr. T. Grašytė, M. Vingrys, 2012 m.

Dainininko pastaba: „Išmokau keleiviniam traukiny Gardinas–Vilnius maždaug 1948-1949 m. Mes traukiny gana aštrias partizaniškas traukėm. Kadangi bendras traukinys, tai kas ten žino ar enkavadistų yra ar nėra. Tai traukiny tambūre (aikštėlė vagono gale) mes tada be bilietų važiuodami išmokom. Kompanija penkiais metais vyresnių už mane iš Kirklionių k. (Varėnos r.) dainavo ir aš išmokau iš jų“.

Lietuvai

Kur aisiu, aisiu

 1. Kur aisiu aisiu, kur būsiu būsiu,
  : Vis Letuvas neažmiršiu. :
 2. Lygūs laukeliai plačias sadybėlas,
  : Žalias lunkas, paupėlas. :
 3. Ak nėra nėra takia sadelia,
  : Kėp tik mana tevutėlia. :
 4. Iš pakraštėlių žalias vyšnelas,
  : Par vidurį abełėlas. :
 5. Ak nėra nėra takia svirnelia,
  : Kėp tik mana matinėlas. :
 6. Iš pakraštėlių margas skrynelas,
  : Par vidurį perynėlas. :
 7. Ak nėra nėra takias stainelas,
  : Kėp tik mana braliukėlia. :
 8. Risti žirgeliai, tyma balnaliai:
  : Atlasines kamanėlas. :
 9. Ak nėra nėra takia darželia,
  : Kėp tik mana sesiutėlas. :
 10. Iš pakraštėlių žalias rūtelas,
  : Par vidurį lelijėlas. :

Lietuvai

 1. Iš negandingų vakarų
  Audrų perkūnijų prikrauti
  Lingavo _debesų laivai.
  Tada graži, graži buvai,
  Akim tyliųjų ežerų…
  Lyg eidama linelių rauti.
 2. Dangus įkaito nuo žarų,
  Gaisravietės žėravo baisios.
  Ties vieškeliu, ties vėjuotu
  Nustebusi stovėjai tu
  Akim tyliųjų ežerų,
  Upelių kaspinais žydraisiais.
 3. Negaila juodbėrių bėrų,
  Jaunų dienų jaunam negaila.
  Man gaila tik tavęs vienos
  Įsigalvojusios, liūdnos –
  Akim tyliųjų ežerų…
  Tavęs man begaliniai gaila.
 4. Ir tavo ašarų tyrų…
  Jom dulkių vieškelio nelaistyk.
  Neverk daugiau ir neliūdėk,
  Kovon mane tu palydėk.
  Akim tyliųjų ežerų…
  Tau dovanų parnešiu laisvę.
 5. Negaila juodbėrių bėrų,
  Jaunų dienų jaunam negaila.
  Man gaila tik tavęs vienos
  Įsigalvojusios, liūdnos –
  Akim tyliųjų ežerų…
  Tau dovanų parnešiu laisvę.

Devynios baltos upės

 1. Kur Dievužis rasą gėrė
  Šaltinėlis atsiverė
  Tam šaltiny nusiprausę
  Mes motulės Saulės klausėm
 2. Kaip pasiekti kitą krantą
  Nepamiršus savo vardo
  Kaip mums girioj nepaklysti
  Ir namolio vėl sugrįžti
  P. Kur devynios baltos upės
  Kur devynios laivės supas
  Kur devyni broliai plaukia
  Devynais vardais Dievą šaukia
  Kur devynios žvaigždės krinta
  Kur devynios aušros švinta
  Kur devynios sesės kelias
  Devynioms kartoms laimę lemia
 3. Kur Dievužis medų laižė
  Nusiskynėme po žvaigždę
  Ir ant avilių sugulę
  Klausinėjome Mėnulio
  Išmintį ar auksą semti
  Protu ar širdim gyventi
  Kaip per gaisrą mums ant rankų
  Savo žemę nešt ir dangų

Sudainuokime Lietuvą

 1. Iš visų Žemės pusių,
  Iš toliausių jos vietų
  Eikit, broliai, prie mūsų
  Sudainuosime Lietuvą
  Eikit, sesės – išglostysim
  Tarsi mezginį nerasime,
  Su upokšniais jos juoksimės
  Ir su vėjais jos verksime…
  P. Taip dainuosim, kad keltųsi
  Kunigaikščiai iš pilkapių,
  Ąžuolai, kad atželtų
  Ir sapnai imtų pildytis
  Juk dainų tokių esama
  Jos per amžius išlieka
  Eikim, broliai ir seserys
  Sudainuokime Lietuvą!
 2. Karžygiai ir artojai,
  Partizanai, poetai,
  Tie, kur šlovę giedojo,
  Tie, kur aukurą lietė
  Viename saulės blyksnyje
  Amžinojoj Tėvynėje
  Mes visi susiimsime
  Užu rankų lyg giminės
  P. Kad gyventi galėtume
  Po dainos bendru stogu
  Neišduokim – mylėkime
  Savo Dievą ir žmogų
  Juk dainų tokių esama
  Jos per amžius išlieka
  Eikim, broliai ir seserys
  Sudainuokime Lietuvą!