Našlaičių dainos

Nesprok žalias ąžuolėli

 1. : Nesprok, žalias ąžuolėli, :
     : Rytoj šals šalnelė. :
 2. : Aš šalnelės nebijosiu, :
     : Per naktį išsprogsiu. :
 3. : Kelkis, kelkis, jaunas broli, :
     : Reiks tau jot vainelėn. :
 4. : Atsikėlęs nusiprauskie :
     : Ir apsirėdykie. :
 5. : Senam tėvui, motinėlei :
     : Sudiev pasakykie. :
 6. : Palaistykie vynu kelią :
     : Kad mažiau dulkėtų. :
 7. : Nuraminkie sau širdelę :
     : Kad mažiau skaudėtų. :
 8. : Palaistytas vynu kelias :
     : Dar labiau dulkėjo. :
 9. : Nuramintoji širdelė :
     : Dar labiau skaudėjo. :

Palaukėj pamiškėj žaunierėlis gulėj

 1. Palaukėj pamiškėj žaunierėlis gulėj
  Ei! Gali jo kojelių širmas žirgelis stovėj.
 2. Ir atlėk’ gegiula, ir nupūpt šalalėn.
  Ei! Tu, gegiula mano, raibos plunksnelės tavo.
 3. Tu, gegiula mano, raibos plunksnelės tavo.
  O! Tu nulėk, gegiula, in man’ tėvą, motiną.
 4. Tu nulėk, gegiula, in man’ tėvą, motiną,
  Ei! Nesakyk, gegiula, kad užmušė čia mane.
 5. Nesakyk, gegiula, kad užmušė čia mane,
  Ei! Pasakyk, gegiula, apženino čia mane.
 6. Pasakyk, gegiula, apženino čia mane,
  Ei! Apženino mane, švytri šoblalė rankoj.

Už aukštųjų kalnelių

 1.   Už aukštųjų kalnelių, už giliųjų marelių
  : Guli žalnierėlis, lauke pakavotas. :
 2. Ir ataina motula, ir atneša marškinius:
  : – Kelkis, sūneli, še tau marškinėliai! :
 3. – Eik, motule, šonan mano,
   Nešk marškinius rankoj savo!
   Sopa galvelą, kur šoblelė kirto,
   Trokšta širdela, kur strielbela šovė..
 4. Ir ataina tėvelis, ir atveda žirgelį:
  : – Kelkis, sūneli, še ristas žirgelis! :
 5. – Eik, tėveli, šonan mana,
  Vesk žirgelį rankoj sava!
  Sopa galvelą, kur šoblela kirto,
  Trokšta širdela, kur strielbela šovė…
 6. Ir ateina sesula, ir atneša skarelį:
  : – Kelkis, brolali, še šilkų skarel! :
 7. – Eik, sesula, šalin mano
  Nešk skarelį rankoj savo!
  Sopa galvelį, kur šoblala kirto,
  Trokšta širdela, kur strielbela šove…
 8. Ir ateina broliūkas, ir atneša balnelį:
  : – Kelkis, brolali, še tymo balnelis! :
 9. – Eik, broliūkai, šalin mano,
  Nešk balnelį rankoj savo!
  Sopa galvelį, kur šoblala kirto,
  Trokšta širdela, kur strielbela šove..

O, kur josi broluži

 1. – O kur josi, broluži,
  : Šį miglotą rytužį? :
 2. Ieškau, ieškau, merguže,
  Savo bėrą žirgužį. :
 3. Be tetužio, mamužės,
  : Kai biednoji sirata. :
 4. Šviesioj saulė ant dangaus –
  : Tai yr mano močiužė. :
 5. Šviesus mėnuo ant dangaus –
  : Tai yr mano tetužis. :
 6. Šviesias žvaigždės ant dangaus –
  : Tai yr mano sesiužės. :
 7. Girioj žali aužuolai –
  : Tai yr mano broleliai. :
 8. Šviesi aušra ant dangaus –
  : Tai yr mano mergužė. :

Mudvi dvi seserėlės

 1.   Mudvi dvi seserėlės, abidvi siratėlės
  : Aisim, seserėle, aisim, lelijėle,
    Močiutės aplankyti. :
 2.   Prieš kalnelį aidamos, labai gailiai vergda’
  : Užsikelk, močiute, užsikelk, širdele,
    Priimk mus prie šalel’. :
 3.   Dukrelės mano mielos, dukrelės lelijėl’,
  : Oi, ką jūs čia gersit, ką jūs čia valgysit
    Kaip jūs pas mane būs’? :
 4.   Močiute mano miela, močiute širdužėl’,
  : Rytelių raseles, juodasias uogeles –
    Bile tik pas jus būt. :